BHD Nederland

Uw veiligheid gewaarborgd

Privacyverklaring

1. INLEIDING
1.1. BHD Nederland B.V. biedt beveiligingsdiensten aan een veelheid aan klanten in verschillende bedrijfstakken en klantsegmenten. In het kader van haar activiteiten verzamelt, bewaart en verstrekt BHD Nederland B.V. soms persoonsgegevens of verwerkt deze op andere wijze.

1.2. Wij, bij BHD Nederland B.V., streven ernaar de privacy en veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Deze Privacyverklaring geeft u algemene informatie over hoe BHD Nederland B.V. met persoonsgegevens omgaat. De Privacyverklaring beschrijft ook uw rechten en hoe u deze tegenover BHD Nederland B.V. kunt uitoefenen.

1.3. Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden. U kunt de laatste versie altijd bekijken via deze webpagina: www.bhdnederland.nl/privacy.

1.4. Als u andere vragen of verzoeken heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met; BHD Nederland B.V. t.a.v. Data Protection, Raadhuisplein 1 7031 AW Wehl.

2. ALGEMENE BEGINSELEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING DIE WIJ IN ACHT NEMEN
2.1. BHD Nederland B.V. respecteert en hecht veel waarde aan de privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Onder “persoonsgegevens” wordt iedere informatie verstaan betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de “betrokkene”).
2.2. In het kader van onze activiteiten streeft BHD Nederland B.V. ernaar om er te allen tijde voor te zorgen dat persoonsgegevens:

– op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier worden verwerkt (‘rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie’);
– voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en niet verder verwerkt worden op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden (‘doelbinding’);
– toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (‘minimale gegevensverwerking’);
– juist zijn en, waar nodig, gerectificeerd of geactualiseerd worden (”juistheid’);
– worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is (‘opslagbeperking’);
– op een dusdanige manier verwerkt worden dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen (“integriteit en vertrouwelijkheid”).

2.3. Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor welbepaalde gerechtvaardigde doeleinden (zie artikel 5 hieronder, ‘Verwerkingsdoeleinden: waarom verwerken wij uw persoonsgegevens’) en indien gewettigd op basis van een geldige rechtsgrond (zie artikel 6 hieronder, ‘Wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens’).

3. WELKE CATEGORIEËN VAN GEGEVENS VERWERKEN WIJ?
3.1. Het kan zijn dat BHD Nederland B.V. de volgende persoonsgegevens dient te verzamelen of anderszins dient te verwerken:
– uw naam;
– uw adres, email, telefoonnummer of andere contactgegevens;
– informatie over het gebruik dat u maakt van onze producten of diensten.

3.2. Als u solliciteert op een vacature bij BHD Nederland B.V., kan het ook zijn dat u gevraagd wordt om ons de volgende informatie te verstrekken:
– CV, begeleidende brief en referenties;
– geboortedatum en/of identificatienummer;
– uw foto.

3.3. Afhankelijk van het product of de dienst waarin u geïnteresseerd bent, kan het zijn dat wij de volgende persoonsgegevens verwerken:
– bankgegevens;
– verzekerings-, financieel, krediet- of faillissementsverleden;
– persoonlijke kenmerken (zoals geslacht, geboortedatum en geboorteplaats);
– overheids- en andere officiële identificatienummers, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving (zoals burgerservicenummer (BSN), fiscaal nummer of ander identificatienummer uitgegeven door de overheid, financiële gegevens en rekeninggegevens (zoals rekeningnummer, kredietverleden, kredietgegevens en andere financiële gegevens);
– voicemailopnames;
– foto’s van evenementen;
– informatie die ons in staat stelt onze producten en/of diensten te leveren;
– marketingvoorkeuren, marketingactiviteiten en feedback van klanten;
– gegevens over online activiteiten (zoals gegevens over uw gebruik van de BHD Nederland B. V. website);
– verdere bronnen, uit algemeen beschikbare informatiebronnen, van kredietbeoordelaars.

4. HOE VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
4.1. Bij levering van onze producten of diensten aan u kan het zijn dat wij uw gegevens via verschillende kanalen verzamelen of ontvangen:

– via geschreven formulieren;
– via BHD Nederland B.V..nl, online-formulieren;
– via BHD Nederland B.V. campagne-websites, online-formulieren;
– via telefonisch contact;
– in contacten van persoon tot persoon;
– via uw alarm- en/of videoalarmmelders die verbonden zijn met onze systemen.

4.2. Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens rechtstreeks van u ontvangen, van een zakenpartner of uit algemeen beschikbare gegevens. BHD Nederland B.V. zal enkel persoonsgegevens verstrekken of ontvangen van derden overeenkomstig de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u naar artikel 7 “Aan wie mogen wij uw persoonsgegevens verstrekken?”.

5. VERWERKINGSDOELEINDEN: WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
5.1. Het verzamelen en verwerken van bovengenoemde soorten persoonsgegevens is noodzakelijk voor ons om welbepaalde gerechtvaardigde doeleinden te bereiken bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten. Wij verwerken uw persoonsgegevens in het bijzonder voor de volgende doeleinden:
– levering van onze beveiligingsdiensten en –producten;
– verbetering van onze diensten en producten;
– klantenadministratie, bijvoorbeeld om te reageren op verzoeken of vragen van klanten, klanttevredenheidsonderzoeken of de afhandeling van klachten over een bepaald product of dienst;
– voor de leveranciersadministratie;
– voor administratie en beheer van personeel en tussenpersonen;
– voor het beheer van commerciële relaties met derden;
– voor administratieve doeleinden binnen de BHD Nederland B.V.;
– voor back-up- of archiveringsdoeleinden;
– met betrekking tot onze wettelijke plichten tegenover de overheid of in het kader van een gerechtelijke procedure;
– voor statistisch onderzoek of marktonderzoek;
– voor (direct) marketingdoeleinden;
– ter bestrijding van fraude en inbreuken door klanten;
– voor geschilbeslechting;
– ter bescherming van de maatschappij, eigen sector of organisatie;
– voor accountmanagement;
– voor kredietacceptatie en het beheer hiervan;
– voor een overzicht van klanten;
– voor het beheer van persoonlijke verzekeringen.

5.2. BHD Nederland B.V. streeft ernaar uw persoonsgegevens niet (verder) te verwerken op een manier die onverenigbaar is met bovengenoemde doeleinden.

6. WETTELIJKE BASIS VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
6.1. BHD Nederland B.V. streeft ernaar uw persoonsgegevens rechtmatig te verwerken, d.w.z. op grond van de geldige wettelijke basis, zoals hieronder uiteen wordt gezet.

6.2. Uw persoonsgegevens worden met name verwerkt indien noodzakelijk voor de uitvoering van het contract tussen u en ons, of om op uw verzoek maatregelen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een contract.

6.3. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt op basis van uw toestemming. In dat geval zullen wij er altijd voor zorgen dat wij uw vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige instemming hebben.

6.4. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de door ons nagestreefde, gerechtvaardigde belangen voor, bijvoorbeeld, administratieve doeleinden, of voor onderzoeks- of ontwikkelingsdoeleinden. Bijvoorbeeld, bij de verwerking van uw persoonsgegevens voor communicatie met u, het verbeteren van de kwaliteit van onze producten en/of diensten, het verstrekken van marketinginformatie aan u (incl. direct marketing), voor personeels- en salarisadministratie, de ontwikkeling en invoering van HR-strategieën en het beheer van onze bedrijfsactiviteiten en IT-infrastructuur. Afhankelijk van de specifieke verwerking zullen de gerechtvaardigde belangen van BHD Nederland B.V. over het algemeen bestaan uit (i) het nastreven van onze bedrijfsactiviteiten en commerciële doeleinden; (ii) de bescherming van onze bedrijven, aandeelhouders, medewerkers en klanten; (iii) de verbetering of verdere ontwikkeling van onze producten en/of diensten en onze bedrijfsactiviteiten over het algemeen; (iv) de naleving van wettelijkeen regelgevende verplichtingen, normen, richtlijnen en gedragscodes en/of (v) het behoud en verbeteren van onze marktpositie.

6.5. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaronder wij vallen.

6.6. Uw persoonsgegevens worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is ter bescherming van iemands vitale belangen (bijv. in het geval van ongelukken of incidenten) of omdat dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons opgedragen is.

7. AAN WIE MOGEN WIJ UW GEGEVENS VERSTREKKEN?
7.1. BHD Nederland B.V. mag uw persoonsgegevens verstrekken aan een andere entiteit binnen de BHD Nederland B.V. , onze agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen om een van de bovengenoemde doeleinden te bereiken (zie artikel 5 hierboven, ‘Verwerkingsdoeleinden: waarom verwerken wij uw persoonsgegevens’).

7.2. Andere ontvangers van uw persoonsgegevens kunnen ook dienstverleners of zakenpartners van ons zijn, zoals:
– IT-dienstverleners;
– verzekeringsmaatschappijen;
– zakenpartners;
– schadebeheerders;
– andere bij derden ondergebrachte diensten, die ons helpen bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten;
– indien BHD Nederland B.V. een bedrijfsonderdeel of bedrijfsmiddelen verkoopt, kan het zijn dat BHD Nederland B.V. uw persoonsgegevens verstrekt aan een potentiële koper van dit bedrijfsonderdeel of bedrijfsmiddelen;
– indien BHD Nederland B.V. of een aanzienlijk deel van de activa van BHD Nederland B.V. verworven worden door een derde, kan het zijn dat uw persoonsgegevens worden verstrekt aan deze derde.

7.3. In bepaalde specifieke gevallen kan het ook zijn dat wij uw persoonsgegevens verstrekken aan de overheid, overheidsinstanties, wettelijke instanties, toezichthouders en handhavende instanties, wanneer wij hiertoe gedwongen worden.

7.4. BHD Nederland B.V. zal uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan partijen die voldoende waarborgen bieden voor de bescherming van uw gegevens en verwezenlijking van uw rechten als betrokkene (zie artikel 10 hieronder, ‘Wat zijn uw rechten als betrokkene?’).

8. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
8.1. BHD Nederland B.V. verplicht zich om het opslagbeperkingsbeginsel na te leven. In dat kader zullen wij uw persoonsgegevens niet langer opslaan dan noodzakelijk voor de uitvoering van ons contract en/of het bereiken van één van de bovengenoemde doeleinden (zie artikel 5 hierboven,
‘Verwerkingsdoeleinden: waarom verwerken wij uw persoonsgegevens’). BHD Nederland B.V. kan ook wettelijk verplicht worden om uw persoonsgegevens voor een minimumperiode op te slaan om te voldoen aan wettelijke vereisten.

8.2. Wij zullen geregeld controleren of persoonsgegevens die niet langer een doeleinde dienen verwijderd kunnen worden of anderszins geanonimiseerd kunnen worden.

9. WAT ZIJN UW RECHTEN ALS BETROKKENE?
9.1. BHD Nederland B.V. zal haar uiterste best doen om uw rechten als betrokkene te respecteren en verwezenlijken, zoals hieronder opgesomd.

9.2. Uw rechten als betrokkene bestaan uit:
– Het recht op inzage: u mag te allen tijde om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Op verzoek verstrekken wij u een kopie van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Voor verdere kopieën vragen wij een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten. Wanneer u uw verzoek elektronisch indient, en niet om een andere regeling verzoekt, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt.
– Het recht op rectificatie: u heeft het recht om de rectificatie of vervollediging van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verzoeken die betrekking op u hebben.

9.3 Het recht op vergetelheid: u mag ons verzoeken om (een deel van) uw persoonsgegevens te Wissen in de volgende situaties:
– wanneer de verwerking gebaseerd was op uw toestemming en u besloten hebt om deze toestemming in te trekken;
– wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij verzameld of anderszins verwerkt werden;
– wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden;
– wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens (zie ‘recht op bezwaar’ hieronder) en na controle blijkt dat uw rechten, vrijheden of persoonlijke belangen zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen;
– wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn (bijv. omdat uw toestemming niet op een geldige manier verkregen was);wanneer uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op BHD Nederland B.V. rust.

9.4. Het recht op bezwaar: u mag te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens indien deze gebruikt worden voor direct marketingdoeleinden. U mag ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien deze verwerking gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen. In het laatste geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om dit toch te doen of omdat deze verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

9.5. Het recht op beperking van de verwerking: u mag ons in elk geval verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in de volgende situaties:
– wanneer u de juistheid van uw gegevens betwist;
– wanneer de verwerking onrechtmatig blijkt;
– wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking;
– of in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan de uwe in het kader van een bezwaar.

9.6. Als u uw recht op beperking van de verwerking uitoefent, zullen wij uw gegevens met uw toestemming mogen verwerken, met uitzondering van de opslag ervan.

9.7. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens: op verzoek, u heeft in bepaalde gevallen het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal
leesbare vorm, om deze gegevens over te dragen aan een andere entiteit. Indien technisch mogelijk mag u ons verzoeken uw persoonsgegevens rechtstreeks aan deze andere entiteit over te dragen.

9.8. Uw recht op overdraagbaarheid mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

9.9. Het recht op intrekking van uw toestemming: indien de verwerking gebaseerd wordt op uw toestemming, bent u te allen tijde vrij om uw toestemming in te trekken.

9.10. Indien u contact met ons opneemt voor de uitoefening van bovengenoemde rechten, gelieve dan een kopie van uw identiteitskaart of paspoort bij te voegen, zodat wij kunnen controleren of dit verzoek inderdaad van u komt.

9.11. Bij kwesties met betrekking tot uw persoonsgegevens of andere zorgen omtrent privacy, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. HOE WAARBORGEN WIJ DE BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?
10.1. BHD Nederland B.V. hecht sterk aan de bescherming van uw gegevens. Wij, bij BHD Nederland B.V., nemen alle administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toegang, verlies, misbruik, verstrekking, wijziging of vernietiging, hetzij per ongeluk of onrechtmatig.

10.2. Voorafgaand aan de verstrekking van uw persoonsgegevens aan een derde / verwerker, zullen wij altijd waarborgen dat deze derde / verwerker een afdoende beveiligingsniveau biedt.

11. Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Om uw gegevens te beschermen hebben we passende beveiligingsmaatregelen genomen. Dit hebben we vastgelegd in ons beveiligingsbeleid. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden.
a. Voor bijzondere of gevoelige gegevens nemen we extra maatregelen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij uw beveiligingsdiensten die u bij ons afneemt. Wij zorgen dan voor extra waarborgen om uw gegevens te beveiligen. Bijvoorbeeld door uw dossier of berichten over uw dossier niet via e-mail te versturen, maar via een extra beveiligde verbinding.
b. Wij testen, beoordelen en evalueren regelmatig of de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen passend zijn. Als blijkt dat extra maatregelen nodig zijn, dan streven we ernaar om deze maatregelen zo spoedig mogelijk te nemen.
c. Onze server staan in Nederland en is niet toegankelijk voor derden.
d. We hebben geen normale prullenbakken voor het weggooien van papier, maar laten papier veilig vernietigen door een versniperaar.
e. We hebben strenge toegangsrechten. Alleen degenen die informatie nodig hebben vanuit hun functie, hebben toegang tot de gegevens.
f. We maken alleen gebruik van leveranciers die gegevens op dezelfde manier beveiligen als wij dat doen. Met hen hebben we goede afspraken gemaakt over de beveiliging.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op onze eigen server in een extra beveiligde omgeving te Arnhem. Wij maken geen gebruik maken van leveranciers of andere bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken.

12. Wat kunt u doen als u een klacht heeft?
Als u een klacht heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen, of met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) per pos en/of per mail. Onze FG onderzoekt dan uw klacht en zoekt waar mogelijk naar een oplossing. Los van bovenstaande rechten heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hieronder vindt u de contactgegevens:

Postadres
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
Telefoonnummer (u betaalt de gebruikelijke telefoonkosten)
0900 – 2001 201
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

Bezoekadres (alleen op afspraak)
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

13. Als u klant wilt worden
Als u een dienst bij ons aanvraagt geeft u allerlei persoonsgegevens aan ons door. Die gegevens hebben wij nodig om uw aanvraag te beoordelen. Als er geen dienstverlening tot stand komt, verwijderen wij deze gegevens een jaar na afloop van de offertetermijn. In dat jaar gebruiken wij deze gegevens alleen voor statistisch onderzoek, waarmee we onze producten en het aanvraagproces verbeteren.

13.1. Als u klant bent
Zolang u diensten (dienstverlening) heeft bij ons, bewaren wij de persoonsgegevens die wij nodig hebben om uw diensten te kunnen uitvoeren.

13.2. Als u geen klant meer bent
Na het beëindigen van een (overeenkomst) dienstverlening bewaren wij uw persoonsgegevens nog 6 maanden.

14. Financiële administratie
Gegevens uit de financiële administratie die van belang zijn voor de Belastingdienst, moeten wij ten minste zeven jaar bewaren. Dit zijn bijvoorbeeld factuur/BTW gegevens waaruit blijkt welke diensten wij aan u hebben gefactureerd en hoeveel belasting wij hebben afgedragen.

15. Als u bij ons werkt
Als u bij ons in dienst komt, bewaren we allerlei informatie over u in onze administratie. Bijvoorbeeld:
– Uw naam, contactgegevens en geboortedatum;
– Uw Burgerservicenummer (BSN);
– E-mail en mobiele telefoon gegevens (nummer);
– Waarschuwingsadressen in noodgevallen van uw partner (mobiel nummer c.q. vaste telefoon);
– Hoogte van uw salaris;
– Loonbelastingverklaringen en kopieën van identiteitsbewijzen, diploma’s;
– Uw bankrekeningnummer;
– VOG en aanvraag screening (bijzondere wetten politie);
– Kledingmaten voor uw uniform;
– Uw taak functieomschrijving;
– Andere financiële afspraken conform bedrijfsafspraken en/of cao;
– Verslagen van functioneringsgesprekken;
– Ziekteverzuim.

16. Er zijn verschillende redenen waarom we uw persoonsgegevens mogen of moeten verwerken:
Omdat we uw gegevens nodig hebben om uw arbeidsovereenkomst uit te voeren. Onder het ‘uitvoeren van de overeenkomst’ vallen onder andere:
– het voeren van een personeels- en salarisadministratie, zodat we bijvoorbeeld uw salaris kunnen uitbetalen;
– het uitvoeren van verzuim- en re-integratiebeleid, zodat we u bijvoorbeeld goed kunnen begeleiden als u ziek bent en zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen helpen;
– het toetsen of onze medewerkers vakbekwaam en betrouwbaar zijn.

Dit geldt niet alleen voor arbeidsovereenkomsten, maar bijvoorbeeld ook voor uitzendovereenkomsten, detacheringsovereenkomsten of overeenkomsten met een leverancier.
Omdat de wet ons verplicht uw gegevens vast te leggen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de verplichtingen die wij hebben om:
– loonbelasting af te dragen;
– de identiteit van onze medewerkers vast te stellen en deze gegevens door te geven aan een instantie die bevoegd is daarom te vragen;
– een administratie te voeren die duidelijk maakt hoe wij er financieel voor staan. Uit onze administratie moet bijvoorbeeld duidelijk blijken hoeveel salaris en vakantiegeld wij nog moeten uitbetalen en of wij daarvoor genoeg financiële reserves hebben.

Omdat wij een belang hebben dat het verwerken van uw gegevens rechtvaardigt. Voor ons is het van belang dat we onze bedrijfsactiviteiten op een beheerste en integere manier uitoefenen. Voor ons betekent dat onder andere dat we een gedegen personeelsbeleid voeren en dat onze medewerkers voldoen aan alle eisen op het gebied van vakbekwaamheid. Als het daarvoor nodig is om persoonsgegevens te verwerken, mogen wij dat doen. Een ander voorbeeld is de beveiliging van ons bedrijf. Om onze bedrijfspanden te beveiligen slaan we bijvoorbeeld gegevens op van wie er aan- en afwezig is.

Omdat u ons toestemming heeft gegeven uw gegevens te verwerken. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken voor een bepaald doel als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

17. Als u onze website bezoekt
Als u onze website https://www.bhdnederland.nl bezoekt, houden we uw algemene bezoekgegevens bij. Wat we precies bijhouden, hangt af van de instellingen van uw browser. Stuurt uw browser uw IP-adres mee, of informatie over uw apparaat, besturingssysteem of het tijdstip waarop u onze website heeft bezocht? Dan gebruiken we die gegevens bijvoorbeeld om het aantal bezoekers van onze website bij te houden. Ook kunnen we zien hoe een pagina wordt bezocht en waar bezoekers stoppen met lezen en de website verlaten. Met die informatie kunnen we onze website gebruiksvriendelijker maken. We kunnen zien hoe vaak en wanneer onze website bezocht wordt. Maar we zien niet wie de bezoekers zijn. Alle gegevens worden zo veel mogelijk anoniem gemaakt en we bewaren ze niet langer dan noodzakelijk. Wij houden geen gegevens bij over uw surfgedrag elders op het internet en geven ook geen informatie aan anderen met als doel u een persoonlijk aanbod te doen.

18. Wat is een cookie?
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat we tijdens uw bezoek aan deze website op uw computer, tablet of smartphone plaatsen. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, bijvoorbeeld welke pagina’s u op onze website bezoekt en naar welke pagina’s u doorklikt. Onze website herkent deze informatie bij een volgend bezoek. Sommige cookies zijn noodzakelijk, omdat de website het anders niet doet. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker. Bijvoorbeeld omdat ze onthouden in welke taal u de website wilt lezen, of omdat ze u in ingelogd houden.

19. Welke cookies plaatsen we en waarvoor?
a. Cookies waarvoor geen toestemming is vereist
Op onze website plaatsen we enkele functionele cookies en analyse cookies:
– Functionele cookies zijn cookies die nodig zijn om bijvoorbeeld in te kunnen loggen.
– Analyse cookies gebruiken we om uw bezoek aan onze website te analyseren.

Hieronder leest u welke cookies dit zijn, voor welke doelen we ze plaatsen en hoe lang ze worden bewaard.

Functionele cookies
Wij gebruiken een cookie voor de werking van functionele aspecten van de website gedurende een sitebezoek. Deze informatie is anoniem en bevat geen persoonsgegevens. Na het afsluiten van de internetbrowser wordt dit cookie verwijderd.

Analyse cookies
Wij maken gebruik van Google Analyticus en eigen analyse om het bezoek aan de website te meten. Bijvoorbeeld om te weten wat voor apparaten bezoekers het meest gebruiken, zodat we onze website daarop kunnen aanpassen. Wij hebben Google Analytics ingeregeld volgens de ‘Handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics’ van de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over Google Analytics kunt u ook vinden in het Privacy statement van Google Analytics.
Wij testen wat goed werkt op onze website. Wat duidelijk is voor onze bezoekers en wat niet. Om te zorgen dat u tijdens uw bezoek aan onze website niet steeds een andere versie van onze website ziet, plaatsen we een cookie. Wilt u meer informatie over deze techniek, bezoek dan bijvoorbeeld de pagina over A/B-testen op Wikipedia. Deze cookie verwijderen we na de duur van de test. Dat is maximaal 1 jaar.

b. Cookies waarvoor we uw toestemming vragen
We maken geen gebruik van cookies van andere bedrijven. Dit zijn cookies waarbij gegevens ook naar een ander bedrijf gaan dan die van ons.

c. Hoe wijzigt u uw cookie-instelling?
Via uw browser kunt u de cookie-instellingen wijzigen. De meeste browsers kunt u zo instellen dat u geen cookies meer accepteert of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt van een website. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser.

d. Hoe verwijdert u cookies?
Hoe u cookies van uw computer verwijdert, vindt u in de helpfunctie van uw browser.

Contact

  • Bezoekadres
  • BHD Nederland B.V.
  • Westervoortsedijk 73
  • 6827 AV Arnhem
  •  
  • Tel: +31(0)6-11781413
  • info@bhdnederland.nl
© 2018 BHD Nederland B.V. - Privacyverklaring - Links